Baste On Narration 2017 (Installation View)
Baste On Narration 2017 (Installation View)
Baste On Narration 2017 (Installation View)
 Malachite 2015
Vermillion 2015
Copper Resonate 2015
Lead Tin Yellow
Lead White 2015
Azurite 2015
Carmine Lake 2015
Ivory Black 2015
Yellow Ochre 2015
prev / next